بسته بندی

راه‌حل‌های لوگو برای پاسخگویی به نیازهای فرآیند تولید فوری در بخش بسته بندی طراحی شده است.

 

ویژگی‌های عمومی نرم‌افزارهای لوگو در صنایع

مدیریت تولید در صنایع

لیست‌های مواد ( مخصوص بخش بسته بندی ) تعریف می­شوند و جزئیات تولید به آسانی در سیستم تعریف می­گردند. در زمان تعریف، چند ایستگاه کاری می‌توانند یک گروه عملیات را ایجاد نمایند. یک لیست چند سطحی مواد مورد نیاز می‌تواند تجزیه شود و برنامه جامع تولید، برنامه نیازمندی مواد، برنامه منابع تولید و ... در برنامه ریزی مورد استفاده قرار بگیرد.

مدیریت زنجیره تأمین

واحدهای تولید، برنامه ریزی، خرید و فروش می­توانند در سیستم فرآیند زنجیره تأمین تعریف و مدیریت شوند.

بهینه سازی مدیریت مواد

مواد خام، کالاهای نیمه ساخته و کاتالوگ محصول براساس دسته مواد و ساختار سلسله مراتبی در سیستم تعریف می­شوند. 

مدیریت فروش

راه‌حل‌های لوگو برای یکپارچه سازی مدیریت خرید، برنامه ریزی، مالی و انبار و پاسخگویی به سفارشات مشتری کار می­کنند. مشتریان می‌توانند براساس نرخ‌های فروش، بازگشت و سودآوری مورد ارزیابی قرار بگیرند. 

هزینه‌های بهینه شده

مدیریت ارشد می‌تواند نتایج حاصل از عملیات را مورد ارزیابی قرار بدهد. هر سفارش تولید می‌تواند در پایین ترین سطح توسط مواد، ایستگاه کاری، پرسنل و جزئیات توزیع مرکز هزینه تجزیه و تحلیل شود.

 

  • -   درخت مواد/ دسته مواد
  • -   ماژول‌های برنامه ریزی برای بخش بسته بندی: MRPI, MRPII, MPS
  • -   ردیابی دسته/ سریال
  • -   ارتباط سفارشات خرید/ سفارشات فروش
  • -   ارتباط سفارشات تولید/ سفارشات فروش