دعوت به همکاری

 ما با توسعه فناوری های جدید‌، راهکارهایی اثربخش برای جمع‌آوری مکانیزه‌ی دادها و ارائه‌ی سیسیتم های شناسایی خودکار برای سازمان ها فراهم آورده‌ایم.

موقعیت های همکاری

کارشناس فروش نمایندگان

 • شناسایی و جذب همکاران تجاری واجد شرایط در کل کشور
 • نظارت و ارزیابی عملکرد همکاران تجاری بر اساس معیار های تعریف شده
 • هدایت و آموزش همکاران تجاری
 • توانایی ماموریت به سراسر کشور در راستای جذب همکاران جدید
 • انجام امور تحقیقات بازار

دانش و مهارت های لازم:

 • حداقل سه سال تجربه فعالیت در حوزه جذب نمایندگی
 • تسلط به فنون مذاکره با نمایندگان
 • آشنایی با نرم افزار های Microsoft office 
 • آشنایی با نرم افزار CRM
 • روابط عمومی قوی
 • ترجیحا آشنا با صنعت ماشین های اداری

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

 • شناسایی و جذب همکاران تجاری واجد شرایط در کل کشور
 • نظارت و ارزیابی عملکرد همکاران تجاری بر اساس معیار های تعریف شده
 • هدایت و آموزش همکاران تجاری
 • توانایی ماموریت به سراسر کشور در راستای جذب همکاران جدید
 • انجام امور تحقیقات بازار

دانش و مهارت های لازم:

 • حداقل سه سال تجربه فعالیت در حوزه جذب نمایندگی
 • تسلط به فنون مذاکره با نمایندگان
 • آشنایی با نرم افزار های Microsoft office 
 • آشنایی با نرم افزار CRM
 • روابط عمومی قوی
 • ترجیحا آشنا با صنعت ماشین های اداری
فهرست