فرم سنجش رضایت مشتریان

میزان رضایت از مدت زمان تعمیرات

میزان رضایت از سرعت پاسخ‌دهی به سوالات یا خدمات درخواست شده

میزان رضایت از ارائه راهکارهای پیشگیرانه توسط واحد خدمات پس از فروش این شرکت

میزان رضایت شما از نحوه پاسخویی نیروهای خدمات پس از فروش این شرکت

میزان رضایت از زمان طی شده از زمان مراجعه تا زمان پذیرش دستگاه

میزان رضایت از زمان تعیین شده برای تعمیر

میزان رضایت از تناسب هزینه پرداخت شده برای تعمیر دستگاه

فهرست