مرکز دانلود

settings

SDK

برنامه نویس هستید؟ در این قسمت با دریافت SDK نرم افزار خود را توسعه دهید

chrome_reader_mode

دفترچه راهنما

دفترچه راهنمای تجهیزات را از اینجا دریافت کنید

chrome_reader_mode

بروشور تجهیزات

بروشور تجهیزات را از اینجا دریافت کنید

description

بروشور نرم افزار

بروشور نرم افزار را از اینجا دریافت کنید

import_contacts

راهنمای نرم افزار

راهنمای کار با نرم افزار را از اینجا دریافت کنید

local_printshop

نرم افزار و ابزارهای چاپ

درایورها و ابزارهای جانبی مورد نیاز چاپ را از اینجا دریافت کنید

ondemand_video

دموی نرم افزار

قبل از خرید می توانید از این قسمت دموی نرم افزارها را دریافت کنید

تجهیزات
settings

SDK

برنامه نویس هستید؟ در این قسمت با دریافت SDK نرم افزار خود را توسعه دهید

chrome_reader_mode

دفترچه راهنما

دفترچه راهنمای تجهیزات را از اینجا دریافت کنید

chrome_reader_mode

بروشور تجهیزات

بروشور تجهیزات را از اینجا دریافت کنید

نرم افزار
description

بروشور نرم افزار

بروشور نرم افزار را از اینجا دریافت کنید

import_contacts

راهنمای نرم افزار

راهنمای کار با نرم افزار را از اینجا دریافت کنید

local_printshop

نرم افزار و ابزارهای چاپ

درایورها و ابزارهای جانبی مورد نیاز چاپ را از اینجا دریافت کنید

ondemand_video

دموی نرم افزار

قبل از خرید می توانید از این قسمت دموی نرم افزارها را دریافت کنید

فهرست